Passende perspectieven

Om de prestaties van leerlingen op het gebied van taal en rekenen te verbeteren, heeft de overheid richtlijnen (referentieniveaus) ontwikkeld. Alle referentieniveaus samen vormen het referentiekader voor taal en rekenen. Het referentiekader geeft aan wat kinderen aan het eind van de basisschool moeten kennen en kunnen, op fundamenteel (1F) dan wel streefniveau (1S).

Voor leerlingen die het niveau 1F niet (geheel) halen is het nodig keuzes in de leerstof te maken en een passend onderwijsaanbod te formuleren. Passende perspectieven (SLO) geeft leerkrachten daarbij houvast. Het beschrijft leerroutes en doelenlijsten en koppelt deze aan uitstroombestemmingen Voortgezet Onderwijs.

Aan de orde komen:

  • het doel en de uitgangspunten
  • de doelgroep
  • de functionele doelen voor de uitstroombestemming van deze leerlingen
  • Passende perspectieven en het opstellen van een ontwikkelingsperspectief
  • de hulpmiddelen

Doel

Je krijgt inzicht in Passende perspectieven en leert deze toepassen in jouw onderwijs.

Doelgroep

Intern begeleider, rekencoördinator, leerkrachten