Dyscalculie

Een aantal kinderen heeft problemen met rekenen. Ondanks een goede begeleiding op school blijven de problemen bestaan. Er kan sprake zijn van dyscalculie. Voor het onderwijs is het Protocol Ernstige Reken Wiskunde problemen en Dyscalculie (ERWD) ontwikkeld.  Hierin wordt omschreven dat dyscalculie zich  kenmerkt door ernstige, hardnekkige  rekenproblemen die ondanks langdurige deskundige begeleiding en zorgvuldige afstemming  onveranderd blijven bestaan.

Onderzoek naar dyscalculie

Leerlingen met dyscalculie worden in het leren ernstig belemmerd. Diagnostiek naar de aard van de rekenproblemen is dan belangrijk, zodat school en ouders goed kunnen afstemmen op de behoeften. Als er een vermoeden van dyscalculie bestaat op grond van de leerprestaties van de leerling ondanks adequate extra begeleiding, kan een onderzoek naar dyscalculie worden gestart. Het onderzoek naar dyscalculie wordt samen met school en in principe op verzoek van school uitgevoerd door onze orthopedagogen of schoolpsychologen. Wij werken volgens de richtlijnen van het protocol ERWD en het Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen (protocol DDG).