Disclaimer

Website

 1. In de disclaimer Website wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: Stichting OBD Noordwest
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • de gebruiker: de bezoeker van de website
  • content: alle in de website aanwezige inhoud
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook
 2. Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina’s van de eigenaar. Door de pagina(‘s) te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld en de eigenaar spant zich er voor in deze regelmatig te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 6. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de content of met de onmogelijkheid de webpagina’s te kunnen raadplegen.
 7. De eigenaar mag de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen of beëindigen. De eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 8. Behoudens deze disclaimer, is de eigenaar niet verantwoordelijk voor aan de webpagina’s gekoppelde bestanden van derden.

E-mail

Dit e-mail bericht inclusief alle bijlagen kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Gebruik van deze informatie door derden zonder goedkeuring van de afzender is verboden en valt buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van OBD Noordwest. OBD Noordwest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in dit e-mailbericht. OBD Noordwest kan niet garanderen dat een e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Ten gevolge hiervan kunnen aan dit bericht geen rechten worden ontleend.