Gedragsondersteuning

Gemeenten kunnen met een beperkte investering in preventie nu, grote maatschappelijke kosten voor later voorkomen. Bijvoorbeeld door met preventief onderzoek handelingsgerichte actie te stimuleren en faciliteren. Wij kunnen hierin een waardevolle partner zijn die zulke (onderzoeks-)vragen met de eventueel daaruit voortvloeiende handelingsplannen efficiënt kan uitvoeren. Daarbij bieden wij het kind passende behandeling en zorg thuis en op school. We hebben speciale aandacht voor thuiszitters en/of zieke leerlingen. We kunnen ondersteuning bieden bij gedragsproblemen met individuele en groepsbehandelingen.

Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld:

  • individuele behandeling van (faal)angst, zelfvertrouwen, leermotivatie en sociale vaardigheden
  • groepsbehandeling voor sociale vaardigheden, weerbaarheid,
    (faal)angstreductie, gedragsregulatie
  • oplossingsgericht gesprekken met hoogbegaafde kinderen
  • opvoedondersteuning
  • ouderbegeleiding zoals psycho-educatie, counseling, beeldcoaching, mediatie
  • ondersteuning en begeleiding van kind en leerkracht op school

Expertisecentrum Support!

Meer informatie vindt u op de website van Expertisecentrum Support! voor gedragsondersteuning thuis en op school: http://gedrag.obdnoordwest.nl.