Pedagogisch klimaat

Het opvangen en begeleiden van kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Om de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren, is een goed pedagogisch klimaat nodig. Dat bestaat uit de volgende basiselementen: veiligheid, groepsvorming, aandacht, zorg, interactie en communicatie, normen en waarden, conflicthantering en diversiteit. Iedere instelling heeft een eigen huisstijl, die past bij de mensen die er werken. Met elkaar formuleren we welk gedrag gewenst is en komen we tot gezamenlijke afspraken. Kinderen hebben daardoor houvast en leren op een positieve manier met elkaar omgaan. Samen formuleren we een pedagogisch beleidsplan, waarin wij vastleggen hoe wij ons pedagogisch klimaat vormgeven en borgen.

Doelgroep

(Teams van) pedagogisch medewerkers, manager en VVE-coördinator

Doel

Je gaat aan de slag met uw pedagogisch klimaat en formuleert jouw pedagogisch beleidsplan.