Primair onderwijs

Het primair onderwijs heeft de opdracht zorg te dragen voor de brede ontwikkeling van  leerlingen. Alle leerlingen krijgen de kans om zich op cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk gebied optimaal te ontplooien en goed voorbereid zijn op hun verdere (school)loopbaan. Onderwijs begint bij het spelende leren van onze jongste kinderen. Bij het leren van de oudere kinderen leggen we vervolgens accent op taal en rekenen en kunnen scholen kiezen voor een onderwijsconcept met aandacht voor wereldoriëntatie, techniek, verkeer en cultuur. Om zich succesvol te kunnen ontwikkelen, hebben kinderen behoefte aan een veilige omgeving waarin zij worden uitgedaagd. Een goede relatie tussen kinderen, ouders en school is essentieel. Door ouders bij het onderwijs te betrekken kan het succes op school worden vergroot. 

Onderwijs van de toekomst

De aandacht in het onderwijs moet gericht zijn op kennis én vaardigheden. Wat moet een kind kúnnen in plaats van kénnen? Ook in de 21e eeuw blijven leren rekenen, lezen en schrijven belangrijk. De 21e eeuwse vaardigheden, samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden dragen bij aan de betrokkenheid, ondernemendheid en nieuwsgierigheid van leerlingen.

Integraal werken

Bij onze dienstverlening hanteren wij een integrale aanpak en hebben oog voor de doorgaande lijn in ontwikkeling en de samenhang tussen het onderwijsleerproces, de interne organisatie en het (meerjaren)beleid van de school. De eigen kracht en talenten van het kind, de professional en de organisatie vormen daarbij de basis voor een succesvolle ontwikkeling. Schoolteams, leerkrachten, ouders en verzorgers kunnen, naast onze reguliere dienstverlening, bij ons terecht voor professionele begeleiding en advies op het gebied van ondersteuning van leerlingen.