Diagnostiek

Om de onderwijsbehoeften van leerlingen in beeld krijgen, is een handelingsgerichte manier van kijken benodigd. Daarbij kijken we naar de kindkenmerken én de kenmerken van de onderwijsleer- en opvoedingssituatie.

Onze gekwalificeerde en geregistreerde GZ psychologen, orthopedagogen,
(jeugd)psychologen en logopedisten kunnen individueel en groepsonderzoek uitvoeren.

Bij kinderen met hardnekkige onderwijsleerproblemen is handelingsgerichte diagnostiek een middel om te komen tot bruikbare adviezen voor in de klas en thuis (het gewenste leeraanbod). Het doel is om met haalbare adviezen passend onderwijs voor elke leerling te realiseren. Ook kan er ondersteuning geboden worden bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief.

Met de uitkomsten van een psychodiagnostisch onderzoek krijgt u gegevens over een leerling waarmee je het onderwijs kunt afstemmen. Onderzoek richt zich op:

  • intelligentie
  • sociaal-emotioneel functioneren
  • taal/lezen/dyslexie
  • rekenen/dyscalculie
  • onderwijsleersituatie op school
  • opvoedingssituatie thuis

Onze onderwijsadviseurs geven handelingssuggesties die aansluiten bij jouw hulpvraag zodat je gericht kunt werken aan de begeleiding van de leerling. Van elk onderzoek maken we een schriftelijk verslag dat bestemd is voor de ouders en de school.

De ouders krijgen na het onderzoek het conceptverslag met de onderzoeksresultaten. Na hun toestemming sturen we dit conceptverslag door naar de school. Daarna volgt het adviesgesprek waarin we de handelingsgerichte adviezen met school en ouders samen bespreken.