Werken met groepsplannen

De basis van een groepsplan zijn de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. In het groepsplan geef je per vakgebied aan hoe je de komende periode het onderwijs aan de groep (subgroepen) vorm geeft. De cyclus handelingsgericht werken (waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren) vormt het uitgangspunt. Het is een dynamisch proces en onlosmakelijk verbonden met klassenmanagement, de leerstofinhoud en opbrengstgericht werken.

Samen gaan we aan de slag met:

  • de cyclus handelingsgericht werken
  • de groepsplannen in jouw onderwijspraktijk
  • de invulhulpen 'spelling', 'rekenen' , 'technisch lezen' of 'begrijpend lezen'

De sleutel tot succesvol werken met groepsplannen is de analyse van de resultaten van jouw leerlingen, vastgelegd in een didactisch groepsoverzicht. Als leidraad gebruiken we de invulhulpen van onze brochure 'Groepsplannen in de praktijk".

Groepsplannen in Parnassys of Esis
Voor invoering van groepsplannen in Parnassys of Esis maken wij gebruik van een stappenplan gebaseerd op de beginsituatie van het team in het invoeren van groepsplannen en het gebruik van Parnassys of Esis.

Doel

Je krijgt kennis en ontwikkelt vaardigheden voor het werken met groepsplannen binnen jouw school.

Doelgroep

Schoolteams, leerkrachten en intern begeleider.