Groepsplannen in de praktijk groep 1 en 2

De basis van een groepsplan zijn de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. In het groepsplan geeft u aan hoe je de komende periode het onderwijs aan de groep (subgroepen) vorm geeft. De cyclus handelingsgericht werken (waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren) vormt het uitgangspunt. Het is een dynamisch proces en onlosmakelijk verbonden met klassenmanagement en opbrengstbewust werken.Samen gaan we aan de slag met:

  • de praktijk van het werken met groepsplannen in de klas
  • het groepsoverzicht
  • groepsplan taal

De sleutel tot succesvol werken met groepsplannen is de analyse van de resultaten van uw leerlingen, vastgelegd in een didactisch groepsoverzicht. 

Groepsplannen in Parnassys of Esis
Voor invoering van groepsplannen in Parnassys of Esis maken wij gebruik van een stappenplan gebaseerd op de beginsituatie van het team in het invoeren van groepsplannen en het gebruik van Parnassys of Esis.

Doel

Je krijgt kennis en ontwikkelt vaardigheden voor het werken met groepsplannen binnen jouw school.

Doelgroep

Schoolteam, leerkrachten groep 1 en 2, intern begeleider