Kwaliteitsverbetering m.b.v. opbrengstanalyse op schoolniveau

Kwaliteitsverbetering begint met een goede analyse en interpretatie van toetsgegevens van uw school. Om de kwaliteit en opbrengsten van de school in beeld te krijgen wilt u op effectieve wijze relevante data verzamelen. De uitkomsten van uw leerlingvolgsysteem en de eindtoets  vormen een rijke bron die u benut voor een schoolevaluatie.

  • toetsgegevens analyseren en interpreteren
  • dwarsdoorsneden en trendanalyses van de  groepen analyseren en interpreteren
  • de juiste vragen stellen en uw conclusies vertalen in ontwikkelpunten
  • met behulp van toets- en trendanalyse in kaart brengen welke interventies de komende periode nodig zijn
  • opbrengstgerichte gesprekken voeren op school-, groeps- en leerlingniveau

Zo kunt u de kwaliteit op alle niveaus verbeteren en  gebruikmaken van de capaciteiten van uw team.

Doel

Met behulp van toets- en trendanalyses in kaart  brengen welke interventies de komende periode nodig zijn om de kwaliteit op alle niveaus te verbeteren

Doelgroep

Directie, intern begeleider en schoolteam