Risicofactoren in beeld brengen: een nulmeting op schoolniveau

Voor vroegsignalering en/of nulmeting kunt u de Quick-scan laten uitvoeren. De scan brengt risicofactoren in beeld, is een instrument voor vroegsignalering. Problemen en uitval kunt u voorkomen door te monitoren, vroegtijdig  te signaleren en te reageren. Bij de scan houden we rekening met voorspellende factoren gebaseerd op de gegevens uit leerlingvolgsystemen, observaties door de leerkrachten en objectieve toetsing.

We kunnen de scan uitbreiden met gegevens uit trend- en toetsanalyses, de gesprekscyclus en managementrapportages. Het instrument is zowel bruikbaar voor directies als voor besturen. De uitkomsten van uw school ontvangt u binnen drie weken vastgelegd in een rapportage met aanbevelingen. De gebruikte indicatoren zijn gebaseerd op het vernieuwde toezichtkader van de inspectie. 

Doel

Een actuele inventarisatie van risico’s met concrete aanbevelingen.

Doelgroep

Besturen en directies