Werken met het groepsplan rekenen

Het groepsplan is een beschrijving van het onderwijsaanbod voor een bepaalde periode. Het beschrijft welke aanpak en interventies de leerkracht uitvoert om de doelen te bereiken. Het groepsplan is van toepassing op alle leerlingen in de groep. De basis voor het werken met het groepsplan rekenen is kennis van de leerlijnen en leerdoelen van uw rekenmethode. Wij ondersteunen uw team bij de rekendidactische invulling van het groepsplan en maken de vertaling naar de praktijk.

Groepsplannen in Parnassys of Esis
Voor invoering van groepsplannen in Parnassys of Esis maken wij gebruik van een stappenplan gebaseerd op de beginsituatie van het team in het invoeren van groepsplannen en het gebruik van Parnassys of Esis.
Voor een handreiking over het werken met groepsplannen kunt u onze publicatie 'Groepsplannen in de praktijk' bestellen.

Doel

U leert hoe u een groepsplan rekenen opstelt en past dit in de praktijk toe.

Doelgroep

Schoolteam, intern begeleider, rekencoördinator