Grip op de groep in de brugklas

  • Inhoud traject
  • Extra informatie

Voor een veilig schoolklimaat is het essentieel dat er vanuit een gezamelijk perspectief naar groepsontwikkeling wordt gekeken. Een docent heeft tijdens de eerste zes weken van het schooljaar de mogelijkheid om van de groep leerlingen een positieve groep te maken. Hierna zijn de rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de rest van het jaar.


Grip op de groep is een preventieve aanpak waarbij in de eerste zes weken wordt  ingezet op veiligheid, respect, positieve communicatie en samenwerken. Deze aspecten dragen bij aan een positieve groep, waarin docenten en leerlingen zich optimaal kunnen richten op het onderwijsleerproces. In twee bijeenkomsten gaan we aan de slag met:

  • kenmerken en rollen positieve groep
  • fases in groepsvorming
  • leerlingparticipatie
  • schoolbeleid

De eerste bijeenkomst wordt vlak voor de zomervakantie gepland en de tweede voor de herfstvakantie.

Doel

Je verwerft inzicht in groepsprocessen en je krijgt handreikingen voor het realiseren van een positief groepsklimaat.

Doelgroep

Docenten en mentoren brugklas


Download:

De krachtige klas: grip op de groep in de brugklas